Vil du vere med og utvikle regionen vår saman med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgåver, blant anna innan vidaregåande opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesvegar, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging.

 

Årsvikariat som faglærer ved avdeling for teknologi og industrifag

 

Frå 1. januar 2024 vert det ledig eit årsvikariat i 100% stilling som faglærar ved avdeling for teknologi og industrifag. Me søker først og fremst etter ein lærar som kan undervise i programfaga på VG1.

Opplysningar om skulen

Vest-Telemark vidaregåande skule er lokalisera på Dalen i Tokke kommune. Skulen har 65 tilsette og om lag 170 elevar. Vest-Telemark byr på rik kulturhistorie, innhaldsrikt kulturliv og storslått natur med gode tilhøve for friluftsaktivitetar. Vest-Telemark vidaregåande har tilbod innan fylgjande programområde: Studiespesialiserande, Helse- og oppvekstfag, Elektro og datateknologi, Teknologi og industrifag, Påbygg til generell studiekompetanse og eit utdanningsløp innan ein vekslingsmodell der elevar får all praktisk yrkesopplæring ute i bedrift. Skulen har også ei eiga avdeling for tilrettelagt opplæring og kombinasjonsklasse for elevar som treng eit førebuingsår før ordinær vidaregåande opplæring.

Om stillinga og avdelinga som stillinga høyrer innunder:

 • Avdeling for teknologi og industrifag har programområda vg1 Teknologi og industrifag, vg2 Industriteknologi, VG2 Arbeidsmaskiner og VG2 Kjøretøy.
 • Avdelinga er kjend for høg kvalitet på elevar som går ut, og har høg gjennomføringsgrad. Vi set eleven og faget i fokus.
 • Me søker fyrst og fremst etter faglærarar som kan undervise i programfaga på VG1, deriblant yrkesfagleg fordjupning, hvor det er oppfylging av elever ute i praksis i bedrift.
 • Noko oppfylging av elevar med spesielle behov kan også være aktuelt.

Kvalifikasjonar

 • Du må ha fagbrev innan dei aktuelle fagområda, og det er ein fordel med teknisk fagskule eller annan relevant fagteoretisk utdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning er og ynskjeleg, men ikkje noko krav for eit vikariat. Undervisningserfaring frå vidaregåande skule, IKT-kompetanse og gode skriftlege evner vert også vektlagt.
 • Du er velkommen til å søkje stillinga sjølv om du ikkje fyller alle kompetansekrava.
 • Personlege eigenskapar blir vektlagt. Det er viktig med ei positiv haldning til ungdom i ulike livssituasjonar og evne til å etablere gode relasjonar til ungdom og kollegaer. Vi ynskjer medarbeidarar som vil strekke seg for å legge best mogleg til rette for læring og som har evne til god klasseleiing.

Anna

 • Vilkår for stillinga følgjer av lov og avtaler som gjeld til ei kvar tid. Kopi av vitnemål og attestar leverast i samband med intervjuet. Den som blir tilsett må leggje fram politiattest jf. opplæringslova § 10-9.

Offentleggjering

Søkjarar kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å bli unntatt for dette. Dersom ynsket ikkje kan etterkommast, vil søkaren bli varsla om dette. (Offentleglova § 25)

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vest-Telemark vidaregåande skule

Vest-Telemark vidaregåande skule ligg på Dalen i Tokke kommune. Vest-Telemark byr på rik kulturhistorie, innhaldsrikt kulturliv og storslått natur med gode tilhøve for friluftsaktivitetar. Skulen har ca 200 elevplassar og 52 tilsette. Skulen har tilbod innan fylgjande utdanningsprogram: Studiespesialiserande, Helse – og oppvekstfag, Elektro – og datateknologi, Teknologi og industrifag, Påbygg til generell studiekompetanse, vekslingsmodell innan Bygg og anleggsteknikk og Restaurant og matfag. I tillegg har Vest-Telemark vidaregåande skule eit ressurssenter som mellom anna gir snøskuteropplæring klasse S.

Arbeidssted Dalen

Stillingsstørrelse Heltid

Søk på stillingen her.

Søknadsfrist: 26.10.2023

Spørsmål om stillingen

Lars Ramdal Kleve, Avdelingsleder
480 06 639

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Lars Ramdal Kleve
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 480 06 639

Lokasjon

 • Dalen

Søknadsfrist

Oktober 26, 2023