Undervisningsstilling innan Teknologi og industrifag

 

 

Fusa vidaregåande skule tilbyr: Studiespesialisering kunst, design og arkitektur og 4 yrkesfaglege utdanningsprogram; helse og oppvekst, teknologi og industrifag, naturbruk og restaurant- og matfag. I tillegg har vi tilbod innan TAF/YSK og tilrettelagt undervisning. Skulen har omlag 300 elevar og 50 tilsette. Tett samarbeid med næringslivet er ein sentral del av skulen sitt arbeid for å kunna gje ei relevant opplæring. Sjå skulen si heimeside https://www.fusa.vgs.no/ og skulen sin film https://youtube.be/37e8hMyhHnA 

Teknologi og industrifag har eit auka behov for kompetente fagarbeidara. Vil du vere med i opplæringa av elevar på Fusa vidaregåande skule?

 

 • Søknadsfrist: 17.03.2024
 • Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
 • Stillingstittel: Undervisningsstilling innan Teknologi og industrifag
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4758498758

 

Arbeidsoppgåver

 • Stillinga innebær praktisk og teoretisk undervisning, både i klasserom og i skulen sin verkstad, samt oppfølging av elevar i bedrift.
 • Det kan vere aktuelt å kombinere denne stillinga med undervisning i andre fag ved skulen, ut frå våre behov og søkjar sin kompetanse.

 

Kvalifikasjonar

 • Godkjent yrkesfaglærarutdanning innan teknologi og industrifag og/eller fagbrev innan fagområdet.
 • Det er ønskjeleg med praktisk erfaring frå fagområdet.
 • Til alle stillingar er det krav om fagleg og pedagogisk kompetanse. Dersom ein ikkje oppfyller kravet om pedagogisk kompetanse, vil skulen legge til rette for utvikling av formell og pedagogisk kompetanse.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • God digital kompetanse

 

Personlege eigenskapar

 • Du har mål om å vere ein trygg og tydeleg klasseleiar, med evne til å skapa gode relasjoner til elevane
 • Du arbeider sjølvstendig og nøyaktig, og deltek aktivt i eit profesjonsfellesskap
 • Du har gode evner til samarbeid, og kommuniserer godt både med elevar, tilsette og føresette.
 • Du samarbeider godt med eksterne fagmiljø for å utvikla gode undervisningstilbod og synleggjera skulen
 • Du er løysingsorientert og har evne til omstilling
 • Du er utviklingsorientert og tek medansvar for å utvikle faggruppa
 • Du har ei pedagogisk forståing i tråd med skulen sitt elevsyn

 

Vi tilbyr

Eit aktivt og stimuleranse profesjonsfellesskap

Nært samarbeid med kollegaer

God delingskultur, positiv innstilling og godt humør

Ein arbeidsplass som ligg i rolege og fine omgjevnader

Løn og lønsutvikling i tråd med Vestland fylkeskommune sin lønspolitikk

Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Haldis Gjøen Solvang
ass. rektor
 Telefon:97161326

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

 

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Haldis Gjøen Solvang
 • Tittel: ass. rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 97161326

Lokasjon

 • Eikelandsosen

Søknadsfrist

Mars 17, 2024