Har du lyst til å jobbe med informasjons- og IT-sikkerhet hos en viktig samfunnsaktør?

Sikkerhetsleder

 

Om avdelingen

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) leverer digitale løsninger, IKT-infrastruktur og administrative tjenester til landets fylkesmenn. Avdeling for styring og utvikling har et overordnet ansvar for strategiarbeid, styring, kommunikasjon, beredskap, sikkerhet og internkontroll. Avdelingens ansvarsområder medfører utstrakt kontakt og samarbeid med de øvrige avdelingene i FMFA, fylkesmannsembetene og oppdragsgivere. Som sikkerhetsleder vil du ha ansvar for å bidra i arbeidet med holdningsskapende arbeid, viderutvikling av sikkerhetskulturen og kompetansebygging på sikkerhetsområdet i FMFA og ut mot fylkesmennene. Sentralt i dette arbeidet står sikkerhetsloven og sikkerhetslovens krav. Sikkerhetsleder er organisatorisk plassert i Avdeling for styring og utvikling, og rapporterer til direktøren i FMFA i visse saker. Vi trenger deg som har god kunnskap og kompetanse på innhold og organisering av informasjons- og IT-sikkerhet i store, desentraliserte virksomheter. Du blir en del av et godt og innovativt arbeidsmiljø.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer derfor søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Kruseduller

Arbeidsoppgaver

 • Internkontroll på området informasjons- og IT-sikkerhet, herunder sikkerhetsrevisjon og evaluering av rutiner, prosedyrer, veiledere mv
 • Holde oversikt over og identifisere behov for nye rutiner, prosedyrer, veiledere, oversikter mv
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser på området informasjons- og IT-sikkerhet og hendelseshåndtering med råd om korrigerende tiltak
 • Legge til rette for gjennomføring av forebyggende sikkerhetsarbeid
 • Holde oppdatert planer og rutiner for hendelseshåndtering, og påse at endringer ivaretas i beredskapsplanverk, herunder krisekommunikasjonsplan
 • Holde oversikt over de skjermingsverdige verdiene FMFA håndterer på vegne av fylkesmannsembetene
 • Holde virksomhetsledelsen løpende orientert om oppfølging av avvik og sikkerhetstruende hendelser
 • Bidra til bevisstgjøring og kompetansebygging på sikkerhetsområdet i FMFA
 • Følge opp nasjonale føringer innen informasjons- og IT-sikkerhet, herunder anbefalinger fra NSM og DSB
 • Vedlikeholde styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Ytterligere oppgaver knyttet til informasjons- og IT-sikkerhet må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet, minimum 3 år
 • Relevant og dokumentert realkompetanse kan kompensere for høyere utdanning
 • God kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring
 • God kunnskap om ISO 27001 og ISO 27002 og deres virkeområder
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Ønskelige kvalifikasjoner

 • God IKT-sikkerhetskompetanse
 • Kompetanse på sikkerhetsarkitektur
 • God teknisk forståelse og høy kunnskap om sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til informasjons- og IT-sikkerhet
 • Erfaring med å identifisere og analysere relevante trusler og risikoer
 • Erfaring med utarbeidelse av risikoanalyse, beredskaps- og handlingsplaner
 • Erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner, arbeider metodisk og strukturert for å nå fastsatte mål
 • Faglig nysgjerrig
 • Jobber selvstendig og tar initiativ
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Høy faglig integritet og god rolleforståelse

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver. Lønn ligger normalt fra kr 600 000 til kr 900 000, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid. Sikkerhetsleder skal ha kontorsted ved et av FMFAs 18 kontorsteder, fortrinnsvis Oslo, Arendal eller Hamar.

Generelle opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren blir varslet dersom reservasjonen ikke blir imøtekommet, jf. Offentleglova § 25. Frem til søknadsfristen kan du ta kontakt med oss uten at navnet ditt blir registrert.

For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt direktør Margot Telnes på telefon 37 01 78 01 /482 93 380

Om oss

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). FMFA leverer tjenester til alle fylkesmannsembetene innenfor IKT, dokumentforvaltning, HR, økonomi, anskaffelser og informasjonssikkerhet.

Hovedkontoret ligger i Arendal, mens medarbeiderne sitter fordelt på 18 kontorsteder sammen med fylkesmannsembetene. FMFA har om lag 220 årsverk.

 

Søknadsfrist 29. november 2020

 

Arbeidsgiver Fylkesmennenes fellesadministrasjon

Kommune Arendal Bergen Bodø Drammen Hamar Lillehammer Molde Moss Oslo Skien Sogndal Stavanger Steinkjer Tromsø Trondheim Tønsberg Vadsø

Omfang Heltid

Varighet Fast

 

Arbeidssted Ragnvald Blakstadsvei 1, 4823 Arendal

 

 

Del stillingen

Selskap

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

Kontaktinfo

 • Margot Telnes
 • Tittel: Direktør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 37 01 78 01 /482 93 380

Lokasjon

 • Arendal

Søknadsfrist

November 29, 2020