Senioringeniør / seniorrådgjevar GIS

 

Det faglege, koordinerande ansvaret for GIS og geodata i Kystverket er lagt til geodatatjenesten ved Senter for transportplanlegging, plan og utredning (TPU), Kystverket Sørøst, Arendal. Geodatatjenesten er m.a. ansvarleg for utvikling og drift av Kystverket sin felles geodatainfrastruktur (kartservere, databaser, klientløysingar osb). Geodatatjenesten tilbyr geodatafaglege tenester, støtte og opplæring til heile Kystverket. Kystverket sine dataforvaltnings- og tenesteløysingar er bygd på eit breitt spekter av teknologiar.

Det er ledig stilling som senioringeniør/seniorrådgiver ved geodatatjenesten, og vi søkjer etter ein medarbeidar med lang erfaring innan IT infrastruktur, datalagring og database drift. Du vil inngå i eit lite team som driftar og utvikler tenester og løysingar både internt og for publikum. Dataanalyse og bearbeiding av større datamengder (m.a. historiske AIS-data) vil være viktige arbeidsoppgaver.
Noko reising må påreknast

Arbeidsstad er enten Arendal eller Ålesund

Arbeidsoppgåver

– Databaseadministrasjon, tilrettelegging av data for spørjing, nedlasting, m.a.
– Drifting og utvikling av tenester og løysingar for interne og eksterne brukarar
– Geografisk analyse og kartproduksjon til presentasjonar, rapportar, utgreiingar etc.
– Opplæring og støtte innan fagfeltet internt i Kystverket
– Anna relevant arbeid innanfor fagområdet

Kvalifikasjonar

– Relevant utdanning på masternivå
– Lang erfaring med PostgreSQL og SQL, (DBA), kjennskap til andre databasesystem samt CitusDB er ønskelig
– Kunnskap innan analyse av større datamengder (vi mottar i dag ~30 mill AIS meldinger i døgnet) samt analyser av stedfesta data
– God kunnskap innen Python eller liknande
– Ønskelig med Linux kompetanse, samt erfaring med Javascript, Node.js og gjerne React
– Ønskelig med kjennskap til og erfaring med bruk av open source GIS og gjerne FME
– Brenn for ny teknologi og ønske om å teste nye løysingar og teknologiar

– Norsk og engelsk, skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

Engasjert, motivert, innovativ og klar for nye utfordringer

Vi tilbyr

– Eit godt arbeidsmiljø
– Konkurransedyktige vilkår
– Ei utfordrande stilling med utviklingsmoglegheiter
– God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

– Stillinga er plassert i kode 1364 seniorrådgjevar eller 1181 senioringeniør (brutto kr 580 000 – kr 730 000).
– Ferieheimsordning for tilsette på nokre av fyra til Kystverket
– Fleksibel arbeidstid

Kystverket skal vere prega av mangfald og våre tilsette skal spegle befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke arbeid hjå oss
Det vert gjennomført forsøk med anonyme søknadar i staten. Anonymiseringa av søknadar skal gjelde den første utsilingsfasen av kandidatar som er aktuelle for intervju. Reglane om innsyn i offentleg søkarliste og utvida søkarliste gjeld. Forsøket vert evaluert av Difi.
Om arbeidsgiveren
Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ei bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

 

Spørsmål om stillingen

Thor Vartdal, Avdelingsleder

Telefon  907 32 301

Frode Skjævestad, Senioringeniør

Telefon  900 60 630

 

Søknadsfrist  19.04.2020

 

Arbeidsgiver Kystverket

Stillingstittel Senioringeniør / seniorrådgjevar GIS

Ansettelsesform  Fast  Heiltid

Tittel: Senioringeniør / seniorrådgjevar GIS

Stillingsprosent:100

Webcruiter-ID:4186525797

Stillingar:1

 

Del stillingen

Selskap

Kystverket

Kontaktinfo

  • Thor Vartdal
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 907 32 301
  • Frode Skjævestad
  • Tittel: Senioringeniør
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 900 60 630

Lokasjon

  • Arendal
  • Ålesund

Søknadsfrist

April 19, 2020