Enhetsleder/rektor

 

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

 

Om stillingen

I Kárášjoga gielda Karasjok kommune har vi ledig stilling som enhetsleder/rektor i 100 % fast stilling.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Karasjok kommune er midtveis i gjennomføringen av et større omstillingsprosjekt som har navnet «Fremtidens Karasjok». Kommunen er i ferd med å snu en negativ økonomisk utvikling og har spennende planer for fremtiden.

Kommunen er i gang med bygging av en ny skole tilpasset fremtidens behov.
I dag er skolen organisert med rektor og 3 avdelingsledere med ansvar for 1.- 10. trinn. Skolen ivaretar voksenopplæring, og tilbyr fjernundervisning i samisk språk og kultur for elever som bor i kommuner utenfor samiske forvaltningsområder.

Det er i dag ca. 220 elever og rundt 50 ansatte. Skolen holder på å flytte over i midlertidige lokaler og regner med å være på plass fra 1.februar i år. Ny skole er estimert til å være innflytningsklar høsten 2025

Skolen følger Kunnskapsløftet 2020 Samisk. Vi er en PALS-skole (Positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Våren 2024 avsluttes «Læringsmiljøprosjektet» som har vært et kompetanseløft i forhold til trygt og godt læringsmiljø.

Karasjok skoles visjon er: Karasjok sameskole er en inkluderende skole som i samarbeid med foreldrene skaper et godt læringsmiljø.

 

Arbeidsoppgaver

Vi søker en utviklingsorientert og fremtidsrettet enhetsleder/rektor for en ny skole.

Enhetsleder/rektor har det overordnede ansvar innafor fag-, personal og økonomi for skolen. Enhetsleder/rektor rapporterer til kommunedirektøren og inngår i kommunaldirektørens ledergruppe.

 

Forventinger og krav til enhetsleder/rektor:

• Elevenes læringsmiljø:
Enhetsleder/rektor skal legge til rette for gode læringsprosesser, veiledning og støtte til ansatte slik at skolen som helhet skaper et godt læringsmiljø.

• Profesjonsfellesskap og samarbeid:
Enhetsleder/rektor er ansvarlig for å sikre at skolens organisering er hensiktsmessig og bidrar inn i kommunens helhetlige virksomhet.

• Styring og administrasjon:
Enhetsleder/rektor handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter.
Enhetsleder/rektor kjenner og følger lov og forskrift, herunder læreplanverket.
Enhetsleder/rektor har ansvar for å ha god intern administrasjon, styring og kontroll av skolens virksomhet.

• Utvikling og endring:
Enhetsleder/rektor er ansvarlig for utvikling og endring av skolen i takt med endringer internt i kommuneorganisasjonen, og eksternt slik at skolen som en del av kommunen som en helhetlig organisasjon til enhver tid er tilpasset sine oppgaver og kontekst.
Enhetsleder/rektor har ansvar for at skolen har tilstrekkelig kompetanse til å løse nåværende og kommende oppgaver.
Enhetsleder/rektor har ansvar for at skolen fanger opp endringer i samfunnet, elevgrunnlaget, foresatte, teknologi og politikk og fagene som kan være av betydning for skolens oppdrag og aktiviteter.

 

Kvalifikasjoner

For å innfri forventinger og krav tenker vi at noen personlige egenskaper vil være avgjørende:

 • evne til å lede og utvikle lærings- og læreplanarbeid.
 • tilstrekkelig god fagkompetanse og legitimitet til å kunne gjøre gode faglige vurderinger, samt utnytte faglig kompetanse i organisasjonen.
 • evne til å nyttiggjøre relevant kunnskapsgrunnlag for skolens kvalitetsarbeid.
 • evne til å styrke og lede profesjonsfellesskapet og til å utvikle organisasjonskultur slik at alle ansatte kan og vil hjelpe og støtte hverandre i arbeidet.
 • evne til å inspirere og å bidra til å løse konflikter.
 • evne til samarbeid med andre kolleger, skoler, skoleeier og andre eksterne aktører for å skape en skole som bidrar til barn og unges læring, mestring og trivsel.
 • evne til å lede lærere og øvrige medarbeidere i henhold til nasjonalt og lokalt vedtatt politikk.
 • evne til å følge opp og etterleve regelverk for å forebygge, håndtere og følge opp saker på en god måte.
 • evne til strategisk ledelse, ledelse av utviklings- og endringsprosesser og ledelse av kompetanseutvikling.

 

Formell kompetanse som støtter opp under de personlige egenskapene vil være:

 • Pedagogisk kompetanse i henhold til Opplæringslovens § 9-1 og erfaring fra pedagogisk arbeid
 • Kompetanse i samisk språk, kultur og samfunn. Søkere som ikke behersker nordsamisk, må være villig til å gjennomføre samiskopplæring innen to år etter tilsetting
 • Kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • Ledelse, økonomi og administrasjon

 

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • En spennende lederstilling i en skole i endring
 • En utviklingsorientert kommune som fremmer god samhandling internt og eksternt
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønnsbetingelser etter avtale
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Oppfølging og veiledning
 • Mulighet for rektorutdanning
 • Flytteutgifter dekkes etter kommunens flyttereglement.

 

Nærmere opplysninger

 • Det må oppgis to referanser av nyere dato i søknaden, en av disse må være fra siste arbeidssted.
 • Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no . Kun søknader via jobbnorge.no vil bli vurdert.
 • Ved ansettelse legges det frem godkjent politiattest
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

 

Søknadsfrist: 01.05.2024

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

Nærmere opplysninger om stilling ta kontakt med:

Kommunedirektør Ronny Berg tlf. 992 11 816, eller assisterende kommunedirektør Elisabeth Larsen, tlf. 413 54 989.

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 1. mai 2024
 • Arbeidsgiver: Karasjok kommune
 • Kommune: Kárášjohka – Karasjok
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Ráddeviessogeaidnu 4, 9730 Karasjok

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kontaktinfo

 • Ronny Berg
 • Tittel: Kommunedirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 992 11 816
 • Elisabeth Larsen
 • Tittel: assisterende kommunedirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 413 54 989.

Lokasjon

 • Karasjok

Søknadsfrist

Mai 1, 2024