Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Rådgiver/seniorrådgiver ved kriminalomsorgens kompetansesenter – psykologi og psykologirelaterte emner

 

Om stillingen

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har ledig stilling som rådgiver/ seniorrådgiver i Kompetansesenteret. Kompetansesenteret skal fremme kriminalomsorgens samfunnsoppdrag ved å utvikle og formidle kompetanse av høy kvalitet som bidrar til kunnskapsbasert praksis. Avdelingens opplæringstilbud består av etterutdanning, fag- og erfaringssamlinger, nasjonale konferanser som tilbys alle stillingsgrupper i etaten og våre samarbeidspartnere. Vi har også ansvar for å initiere, koordinere og gjennomføre oppdragsbasert utviklingsarbeid, utredninger og evalueringer som gjenspeiler etatens særskilte utfordringer innen flere fagfelt.

Som vår nye kollega vil du, sammen med andre engasjerte og dyktige medarbeidere, få ansvar for å utvikle og gjennomføre vårt kompetansetilbud og ha ansvar for ulike utviklingsoppgaver, utredninger, evalueringer mv. Evne til innovasjon og bruk av digitaliserte løsninger vil være sentralt i både undervisnings- og utviklingsoppgaver. Vi har behov for en kollega med kompetanse innenfor psykologi eller psykologirelaterte emner. Du vil få hovedansvar for å styrke kompetanseutvikling når det gjelder psykiske lidelser generelt og utvikle og gjennomføre undervisning, innen psykisk helse, isolasjon og isolasjonsskader, motivasjons- og endringsarbeid og andre relevante tema.

Kompetansesenterets leveranser krever samarbeid med øvrige avdelinger ved KRUS samt lokalt, regional og sentralt nivå i kriminalomsorgen og eksterne samarbeidspartnere. Som ansatt i kompetansesenteret kan du også bli bedt om å bidra i undervisning på høgskolekandidat- og bachelorstudiet i straffegjennomføring.

Arbeidsoppgaver

 • utvikling, planlegging og gjennomføring av vårt undervisningstilbud
 • fagansvar for aktuelle områder, herunder p.t. oppfølging av mål og tiltak i fagstrategi for personer
 • som er dømt for seksuallovbrudd i kriminalomsorgen samt utvikling av kompetansetilbud knyttet til tematikken vold i nære relasjoner
 • utrednings-, utviklings- og evalueringsoppgaver
 • ledelse av prosjekt- og arbeidsgrupper
 • andre arbeidsoppgaver må påregnes

Utdanning og erfaring

 • For rådgiverstilling kreves relevant høyskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen psykologi eller psykologirelaterte emner og minst 3 års relevant erfaring. Lang, relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for manglende formell utdanning.
 • For seniorrådgiverstilling kreves relevant høyskole- eller universitetsutdanning på masternivå, fortrinnsvis innen psykologi eller psykologirelaterte emner og minst 5 års relevant erfaring.
 • Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan unntaksvis erstatte kravet om utdanning på masternivå.
 • Særlig relevant og spesifikk erfaring/spisskompetanse innen et fagområde kan unntaksvis oppveie kravet til utdanning.

Det vil i tillegg legges vekt på:

 • personlig egnethet
 • gode skriftlige og muntlig kommunikasjonsferdigheter som er nødvendig for undervisning
 • digitale ferdigheter, gjerne erfaring med utvikling og/eller gjennomføring av nettbasert undervisning
 • relevant erfaring fra kriminalomsorgen, psykisk helsearbeid, rusbehandling, barnevern eller tilsvarende erfaring med evaluering/utredningskompetanse

Personlige egenskaper

 • er selvstendig, initiativrik og har god gjennomføringsevne
 • evne til å samarbeide på tvers av fag og avdelinger
 • jobber systematisk, effektivt og nøyaktig

Vi tilbyr

 • et utviklende og hyggelig arbeidsmiljø og kolleger med høy faglig kompetanse
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • et spennende fagfelt med tverrfaglig nettverk
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode pensjons- forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering.
 • Stilling som rådgiver kode 1434 lønnes fra kr 574 700,- til kr 677 600,-. Stilling som seniorrådgiver kode 1364 lønnes fra kr 604 700,- til kr 776 900,-. Avlønning er avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, trygghet og nytenkning.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Hege Lauritzen tlf 98465818, e-post: hege.lauritzen @krus.no.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er utdannings- og kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver forsknings- og utviklingsarbeid og tilbyr etter – og videreutdanning for kriminalomsorgens ansatte. KRUS har ca 65 ansatte og holder til i Lillestrøm. Les mer om vår virksomhet på nettsiden: www.krus.no.

Fengselsbetjentutdanningen (Høgskolekandidat i straffegjennomføring) er et lønnet heltidsstudium som kvalifiserer for ansettelse som fengselsbetjent i Kriminalomsorgen. Studentene har status som aspiranter i studietiden, og de studerer to semestre på KRUS og to semestre i en opplæringsenhet i praksisfeltet. Etter studiet følger et pliktår. Videre tilbyr KRUS et påbyggingsstudium som fører frem til graden Bachelor i straffegjennomføring. Vi gir også tilbud om enkeltemner innen temaene radikalisering og voldelig islamisme, systematisk endringsarbeid og forebygging, psykiske syke, isolasjon og veiledning. Vi har ca. 350 aspiranter, ca. 30 studenter på bachelorpåbygg og ca. 100 studenter på bachelor enkeltemner. Vi har et utstrakt forsknings- og utviklingsarbeid og arbeider målrettet for utvikling av nye studietilbud. KRUS har også en omfattende kurs- og konferansevirksomhet. Vi har et mål om institusjonsakkreditering som høyskole.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 5. mai 2022

Arbeidsgiver Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kommune Lillestrøm

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Lillestrøm

 

Del stillingen

Selskap

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Lenke til firma

https://www.krus.no/

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Lillestrøm

Søknadsfrist

Mai 5, 2022