Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Vil du være med å utvikle den digitale undervisningskompetansen ved Nord universitet?

Rådgiver

 

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder hvor vi skal å ta en internasjonal posisjon: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

KOLT – Kompetansesenter for læring og teknologi er en utviklingsenhet som skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved Nord universitet. KOLT er universitetets utdanningsfaglige støttemiljø, som i samarbeid med fakultetene jobber for å fremme læring og innovasjon i teknologirike omgivelser.

I Nords strategi for digitalisering er ambisjonsnivået for digitalisering og utdanningskvalitet høyt. Digitalisering utvider handlingsrommet for undervisning og læring, og KOLTs intensjon er å støtte fakultetene i arbeidet med å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer.

Nord universitet har et stort geografisk nedslagsfelt. Fleksible studier gjør det mulig for flere å ta del i våre tilbud. Det vil si at våre tilrettelagte utdanningstilbud kan benyttes både av studenter på og utenfor campus. Fleksibel utdanning er også knyttet til studiekvalitet. Slikt arbeid kan føre til et bredere repertoar av undervisningsformer, stimulere til gjenbruk av læringsressurser, skape teknologisk medlæring, gi bedre tilpasning til arbeids- og samfunnsliv, gi økt tilgang til utdanning og bistå i rekruttering av studenter og ansatte.

Om stillingen

Nord universitet har fra 1. januar 2022 ledig en 100 % fast stilling som rådgiver ved KOLT – Kompetansesenter for læring og teknologi. KOLT er organisert som en enhet i Studieavdelingen, og leder av enheten rapporterer til studiedirektør. KOLT har per tiden 8 faste og 2 midlertidige ansatte

Stillingen har kontorsted Levanger. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets
øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

KOLT har en sentral rolle i den økte satsingen på utvikling av utdanningsfaglig kompetanse som ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen om kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 (2016–2017). Den som ansettes skal blant annet arbeide med utdanningsfaglig kompetanseheving i en digitalpedagogisk kontekst. En annen viktig arbeidsoppgave er å i bidra i utviklingsprosjekt med fokus på utprøving av relevant didaktikk og undervisningsteknologi. Rådgivning i forbindelse med planlegging og bruk av digitale undervisningsmetoder og -verktøy er også en viktig oppgave (både i nett- og campusbaserte studier). Det vil også være aktuelt å lede /delta i andre utviklingsoppgaver i nye og pågående prosjekter (utviklingsprosjekter internt i avdelingen, utviklingsprosjekter i samarbeid med andre avdelinger/fakultet samt utvikling og produksjon av læringsressurser). Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende.
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Pedagogisk kompetanse og forståelse for utvikling av opplærings- og kompetansetilbud
 • Forståelse for- og ferdigheter i bruk av IKT i undervisning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil bli vektlagt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kjennskap til store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT – verktøy
 • Kjennskap til forskning og utviklingsarbeid innen bruk av IKT i undervisning
 • Formidlingskompetanse, både ansikt til ansikt og digitalt
 • Erfaring fra arbeid med IKT og gjerne prosjektarbeid knyttet til IKT og/eller organisasjonsutvikling
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver – Ltr. 59 – 65, NOK 534 400,- – 594 300,- i året.
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.
 • Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Randi Stemland (leder KOLT), e-post: [email protected], tlf.:  755 17 818 / 911 33 755

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 03.12.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071259

Søknadsfrist 3. desember 2021

 

Arbeidsgiver Nord universitet

Kommune Levanger

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Levanger

 

 

Del stillingen

Selskap

Nord universitet

Lenke til firma

https://www.nord.no/no

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Bodø

Søknadsfrist

Desember 3, 2021