Musikalsk leiar

 

Hå kyrkjelege fellesråd

Vår musikalske leiar i Nærbø kyrkjelyd har fått ny stilling og vi har difor ledig stilling som Musikalsk leiar. Nærbø kyrkjelyd har som visjon: Levande tru.
Nærbø er ei levande bygd med eit allsidig kultur og kristenliv. I Nærbø sokn er der rundt 9000 innbyggjarar. Kyrkjelyden har eit allsidig arbeid for alle aldersgrupper, eit stort frivillig engasjement som viser seg i planleggjing og gjennomføring av ulike arrangement. Kyrkjelyden har fleire ulike gudstenesteformer med eit variert musikalsk uttrykk der ein nyttar alt frå orgel og piano til band.

Hå kulturkule har eit stort og breitt tilbod innan song og musikk. Det kan vera høve for å «fylle på stillinga» med arbeid innan kulturskulen i Hå.

Nærbø har ei ny og moderne kyrkje frå 2005 med nytt orgel frå 2012. Kyrkja har eit godt Schimmel piano som er mykje i bruk i gudstenestene.

Orgelet er levert frå Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri a/s bygget i 2012.
Orgelet har 23 stemmer, 2 manual og pedal.
MIDI-utgang
Nærbø kyrkjelyd har eige studio og strøymer aktivt gudstenester over nett. Dette er ein del av soknet sin strategi.
Den som vert tilsett må rekna med å delta i slike strøymingar.

Nærbø gamle kyrkje blir brukt til gravferder og bryllaup. Også her er det både orgel og piano.

Soknet har eigne kontor i underetasjen i kyrkja.
Der har ein og Noas Ark Open barnehage, denne er open tre dagar i veka. Desse lokala vert og nytta til ulike aktivitetar i kyrkjelyden si verksemd.

Vi søkjer ein kyrkjemusikar som har lyst til å vera med å videreutvikla det musikalske arbeidet i ein aktiv kyrkjelyd. Kyrkjelyden har eit hovudfokus på unge voksne, smågrupper og frivillig arbeid. Du er engasjert og inspirerande for store og små og van med å håndtera ‘mange baller i lufta’ samtidig. Du har også gode evner på det praktiske og administrative området.

Deler av stillinga er knytta til kyrkjelyden sitt trusopplæringsarbeid med hovudvekt på det musikalske.

Utanom Musikals leiar har kyrkjelyden har desse tilsette: Sokneprest, diakonimedarbeidar, kateket, prostiprest, ungdomsveiledar, trusopplærar/ kyrkjelydspedagog, dagleg leiar, vaktmeister, pedagogisk leiar og assistent i barnehage.

Søknadsfrist: 21.08.2022
Arbeidsgivar: Hå kyrkjelege fellesråd
Stad: VARHAUG
Stillingstittel: Musikalsk leiar
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Deltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 80
Webcruiter-ID: 4542737598

Arbeidsoppgaver

Gjera teneste ved gudstenester, vigslar, gravferder og ved institusjonsandaktar
Koordinere kyrkjelyden si musikalske verksemd som kor, forsongarar og frivillige musikarar
Ta del i samarbeid med skular og barnehagar
Ta del i gudstenesteutvikling i samarbeid med stab, gudstenesteutval
Engasjera frivillige i gudstenestearbeidet
Leggje til rette for til eit variert og heilskapleg song- og musikkliv i eit kyrkjelydsbyggjande perspektiv i tråd med kyrkjelyden sin visjon
Vera ein aktiv og positiv del av staben, delta på stabsmøter og i aktuelle utval.
Vera med og støtta opp om integrering av born og unge i kyrkjelyd/gudsteneste

Kvalifikasjoner

Utdanning innan kyrkjemusikk eller annan relevant erfaring
Gode samarbeidsevner
Kunne bruka ulike musikalske uttrykksformer.
Søkjar må vera medlem i Den norske kyrkja
Søkjar må disponera eigen bil.

Personlige egenskaper

Kunne arbeida sjølvstendig og samtidig inspirera, kommunisera og samarbeida godt med frivillige og stab
Utadvendt og ansvarsbevisst og kommunisere godt med born og vaksne
Opplysingar om samlivsform kan bli innhenta og vektlagt jfr AML § 13-4, og diskrimineringslovens §16.
Tilfredsstillande barneomsorgsattest må framleggjast før ein tek til i stillinga. Jfr.
Trossamfunnsloven § 20.
Det vil bli lagt stor vekt på at søkjar er personleg egna til stilling.

Vi tilbyr

Allsidig gudsteneste- og kyrkjelydsliv
Gode arbeidstilhøve i eit godt miljø
Gode instrument
Løn etter tariff
Telefongodtgjersle.
God forsikrings- og pensjonsordning i KLP

 

Søk på stillingen her.

 

Ånestadvegen 12, 4360 VARHAUG, Norge

Kontaktinformasjon

Svein Olav Nesse
920 22 874

Gunnar Åreskjold
907 63 905

 

Del stillingen

Selskap

Hå kyrkjelege fellesråd

Kontaktinfo

  • Svein Olav Nesse
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 920 22 874
  • Gunnar Åreskjold
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 907 63 905

Lokasjon

  • Nærbø

Søknadsfrist

August 21, 2022