Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Høgskolelektor/høgskolelærer – rapportskriving, dokumentasjon og kartlegging
Søk stillingen
Se annonse
Om stillingen
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har ledig stilling som høgskolelektor. Ansettelse som høgskolelærer kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere med lang erfaring innenfor de sentrale fagområdene for stillingen, fortrinnsvis dersom søker har påbegynt kvalifisering for mastergrad.

Vårt fagområde og forskningsfelt er samfunnsmessige reaksjoner mot lovbrytere med særskilt fokus på kriminalomsorg og straffegjennomføring. Dette er et tverrvitenskapelig felt, der mange fagområder og fagdisipliner er relevante, for eksempel for kriminologi, sosiologi, filosofi, juss, psykologi, psykisk helsearbeid, sosialt arbeid og sikkerhetsfag.

Om stillingen

Institutt for kriminalomsorgsstudier er inndelt i to seksjoner: Kriminalitet, straff og organisasjon og Sikkerhet og kriminalitetsforebygging. Denne stillingen er lagt til seksjon for sikkerhet og kriminalitetsforebygging. Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning innenfor fagområdet rapportskriving, kartlegging og dokumentasjon. Den som ansettes må i tillegg ha fagkompetanse innenfor ett eller flere av seksjonens studieemner.

Vi søker nå en kollega med bakgrunn som fengselsbetjent med videreutdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor seksjonens kunnskapsområder. Vi ser etter deg som er motivert for å videreutvikle fagområdet kartlegging og dokumentasjon i kriminalomsorgen, har evne til å være faglig pådriver innen eget fagområde og inspirere kollegaer til utdanningsfaglig utvikling og/eller forskning.

Emnet kartlegging og dokumentasjon er nyutviklet og går gjennom 2. og 3. semester (praksis) i fengselsbetjentenes grunnutdanning, høgskolekandidatstudiet. Emnet planlegges, gjennomføres og evalueres i tett samarbeid med opplæringsenhetene i fengslene hvor aspirantene gjennomfører sin praksisperiode. Dette krever god forståelse for praksisfeltet og evne til samhandling med ansatte på flere nivåer i opplæringsenhetene. God digital kompetanse og innsikt i kriminalomsorgens systemer er sentralt for å løse oppgavene.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til undervisning i emnet kartlegging og dokumentasjon i fengselsbetjentenes grunnutdanning. Den som ansettes må også påregne undervisning i andre emner. Avhengig av kompetanse kan det være aktuelt med undervisning innenfor f.eks. sikkerhet og risiko, tilbakeføring og miljøarbeid, psykiske lidelser eller isolasjon. Se programplaner på krus.no.

Øvrige oppgaver vil være:

undervisning, veiledning, eksamen, sensur og administrative oppgaver innen stillingens fagområde og øvrige fagområder i instituttet.
videreutvikling av fagområdet i samarbeid med instituttets øvrige ansatte og praksisfeltet
forsknings-, kunnskaps- og erfaringsbasert utvikling innen eget fagområde
ivareta instituttets faglige ansvar sammen med øvrige ansatte, herunder bidra til å videreutvikle instituttets kunnskapsgrunnlag
Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Samtale mellom mann og kvinne på kontor
Utdanning og erfaring
For stilling som høgskolelektor kreves 2-årig norsk fengselsbetjentutdanning og utdanning på mastergradsnivå innenfor et relevant fagområde. Ansettelse som høgskolelærer kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere med lang erfaring innenfor de sentrale fagområdene for stillingen. Fortrinnsvis vil dette vurderes for søkere som har påbegynt kvalifisering for mastergrad. For stilling som høgskolelærer kreves minimum fire års høyere utdanning (2-årig norsk fengselsbetjentutdanning og to år annen høyere utdanning i relevant emne).
Erfaring med undervisning og veiledning.
Formell kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse eller tilsvarende, må skaffe seg dette i løpet av en toårsperiode.
God digital kompetanse og innsikt i kriminalomsorgens systemer.
Det stilles krav til god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det i tillegg legges vekt på:

god undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng
kompetanse i å designe og videreutvikle studieprogrammer
arbeid med utdanningskvalitet ved universitet eller høyskole
forsknings- og/eller utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
erfaring fra tverrfaglig samarbeid
personlig egnethet; herunder kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter, evne til å arbeide systematisk og målrettet, tenke nytt og være i utvikling
Vi tilbyr
et utviklende og hyggelig arbeidsmiljø og kolleger med høy faglig kompetanse
meningsfylte oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
et spennende fagfelt med tverrfaglig nettverk
fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
gode pensjons- forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering.
Stilling som høgskolelektor kode 1008 lønnes fra kr 574 700 til kr 665 700. Høgskolelærer kode 1007, lønnes fra kr 515 000-595 000,-. Avlønning er avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
Søknaden
Søknad sendes via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Du må derfor sørge for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Følgende må vedlegges søknaden:

CV, attester og vitnemål
liste over eventuelle publiserte vitenskapelige arbeider
Aktuelle søkere kan bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.
Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og eventuelt prøveundervisning. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og motivasjon for stillingen i vurdering av søkerne.

Generell informasjon
Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, trygghet og nytenkning.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.

Ta gjerne kontakt med studieleder Hans Petter Lade, tlf 918 18 641, e-post: [email protected] for nærmere informasjon om stillingen.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

Om kriminalomsorgen
Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er utdannings- og kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver forsknings- og utviklingsarbeid og tilbyr videreutdanning for kriminalomsorgens ansatte. KRUS har ca 65 ansatte og holder til i Lillestrøm. Les mer om vår virksomhet på nettsiden: www.krus.no.

Fengselsbetjentutdanningen (Høgskolekandidat i straffegjennomføring) er et lønnet heltidsstudium som kvalifiserer for ansettelse som fengselsbetjent i Kriminalomsorgen. Studentene har status som aspiranter i studietiden, studerer to semestre på KRUS og to semestre i en opplæringsenhet i praksisfeltet. Etter studiet følger et pliktår. Videre tilbyr KRUS et påbyggingsstudium som fører frem til graden Bachelor i straffegjennomføring. Vi gir også tilbud om enkeltemner innen temaene radikalisering og voldelig islamisme, systematisk endringsarbeid og forebygging, psykiske lidelser, isolasjon og veiledning. Vi har ca. 350 aspiranter, ca. 30 studenter på bachelorpåbygg og ca. 100 studenter på bachelor enkeltemner. Vi har et utstrakt forsknings- og utviklingsarbeid og arbeider målrettet for utvikling av nye studietilbud. KRUS har også en omfattende kurs- og konferansevirksomhet. Vi har et mål om institusjonsakkreditering som høyskole.

Kriminalomsorg og straffegjennomføring er hovedtema for forskningen, og den er allsidig i spennet mellom anvendt forskning, evaluering og utviklingsarbeid til mer teoretiske arbeider. Det er et mål at forskningen skal holde høy kvalitet, være relevant for utdanning og praksis i kriminalomsorgen og ha både samfunnsmessig og akademisk relevans og aktualitet. Forskningen skal bidra til forskningsbasert utdanning.

Søk på stillingen her.

Søknadsfrist 5. mai 2022

Arbeidsgiver Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kommune Lillestrøm

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Lillestrøm

Del stillingen

Selskap

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Lenke til firma

https://www.krus.no/

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Lillestrøm

Søknadsfrist

Mai 5, 2022