Vestnes kommune Helland ungdomsskule

Miljøarbeidarar inntil 200%

 

Helland ungdomsskule søkjer etter miljøarbeidarar i inntil 200% stilling, som vil ha direkte arbeid med elevar med utfordringar. Miljøarbeidarane vil vere sentrale i å analysere og gjennomføre heilskaplege tiltak for elevar i skuletid. Det vil vere tett samarbeid med dei tilsette på skulen og andre samarbeidsaktørar som helsestasjon, barnevern, PPT, m.fl. Stillingane er engasjement i eit år med moglegheit til forlenging.

Arbeidsoppgåver

– tett oppfølging av enkeltelevar med særskilte behov

– rettleie og motivere elevar fagleg og sosialt

– tverrfagleg samarbeid med andre faginstansar der det er behov

– Følgje opp enkeltvedtak

Kvalifikasjonar

– ønskjeleg med vernepleiarutdanning eller tilsvarande

– erfaring frå arbeid med særskilte behov.

– ønskjeleg med kompetanse i arbeid med sosiale ferdigheiter

– ønskjeleg med erfaring/kompetanse i traume og tilknytingsvanskar

– beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2

– det blir stilt krav om politiattest

– personlege eigenskapar vil og bli vektlagt.

Personlege eigenskapar

– positivt barnesyn

– evne til relasjonsbygging

– takle å stå i utfordrande situasjonar

– konfliktførebyggjande og dempande- åtferd

– er forutsigbar og opptrer som ein trygg og tydeleg vaksen

– er stabil og fleksibel

– har evne til å tenkje sjølvstendig og ta initiativ i jobben vil vere viktig.

Vi tilbyr

– allsidig utfordringar i eit godt fagmiljø med dyktige medarbeidarar

– løn etter gjeldande regelverk

– pensjon og forsikringsordningar etter tariffavtale

– kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid

Tilsettingsvilkår

Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2% av lønna i pensjonsinnskot. Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.

Ved tilsetting krev vi politiattest og den skal ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referansar

Oppgi referansar

Søknad

Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning.

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.

Søkjarlista kan bli offentliggjort

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Engasjement

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

Stillingstype: Heiltid/Deltid

 

Søknadsfrist: 10.08.2023

 

Tiltreding: 20.08.2023

Arbeidsstad: TRESFJORD

 

Kontaktpersonar:

Gunvald Fauske

mob: +47 95133377

 

Heimeside:
www.vestnes.kommune.no
Adresse: Skulevegen 2 6390 Vestnes

 

Vestnes kommune Helland ungdomsskule

Helland ungdomsskule har 160 elevar frå 8.-10. steg. Skulen er midlertidig lokalisert i Tresfjord.

 

Del stillingen

Selskap

Vestnes kommune

Kontaktinfo

  • Gunvald Fauske
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 951 33 377

Lokasjon

  • Vestnes

Søknadsfrist

August 10, 2023