Forskerstilling i prosjektet «Avvergeplikt i møte med partnervold»

 

Om stillinga

Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig en forskerstilling ved forskningsprosjektet «Avvergeplikt i møte med partnervold». Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Politihøgskolen og Oslo universitetssykehus. Den som blir tilsatt blir en del av en tverrfaglig forskergruppe som består av fem stipendiater, to professorstipendiater og en gruppe erfarne nasjonale og internasjonale forskere.

Forskningsprosjektet

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence (MANREPORT_IPV) er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partnervold er et folkehelseproblem, og alle i Norge har ansvar for å søke å avverge alvorlig partnervold når de får kunnskap om den. Formålet med MANREPORT_IPV er å bidra med forskningsbasert kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold. Du finner mer informasjon om forskningsprosjektet her. Prosjektet består av tre arbeidspakker.

1. Systematisk tekstanalyse av juridiske dokumenter for å klargjøre gjeldende rett.

2. Intervjuer med brukere og profesjonsutøvere om deres erfaringer, holdninger og kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold.

3. Spørreundersøkelser til brukere og profesjonsutøvere om forståelse av og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold.

Kvalifikasjonar

Søkere må ha norsk doktorgrad på aktuelt fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Søkere som har innlevert doktorgradsavhandling til bedømmelse, kan også søke. Dersom du har utdanning fra utlandet, er det viktig at du legger ved godkjennelse fra NOKUT. Karakter på masteroppgaven, og masterstudiet, bør normalt være B eller bedre. Vi ønsker søkere med høy faglig kompetanse, god kunnskap om forskningsmetoder og en relevant profil. Søkere bør ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

Et spennende arbeidsmiljø med muligheter til faglig og personlig utvikling og gode pensjonsordninger. Lønn etter avtale.

Forskerstillingen er en midlertidig stilling fram til prosjektets slutt 31.7. 2026. På fulltid er stillingen tre år. Forskningstiden kan fordeles etter avtale fram til prosjektet er ferdig. Dette innebærer en gjennomsnittlig stillingsprosent på 70 % for prosjektperioden under ett. Vårt primære ønske er at søker kan tiltre i stillingen fra 1. mai 2022.

Generell informasjon

Ved Høgskulen i Volda er vi opptatt av mangfald. Medarbeidarar med ulik livserfaring vil gjere oss i stand til å finne gode løysingar på oppgåvene våre. Vi oppmodar difor alle til å søke stillinga utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke sjølv om du ikkje kan vise til ei samanhengande yrkeskarriere. Lokala er universelt utforma, og vi legg tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Dersom du har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller hol i CV, kan du bli positivt særbehandla om du kryssar av for dette når du søker stillinga. Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på arbeidsgiverportalen.

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidatar vert innkalla til intervju. Søkarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.

Om søknaden

Alle som søker stillinga må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attestar. Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå informasjon som ligg føre ved utløp av søknadsfristen.

Det er viktig at du viser korleis din kompetanse fyller kriteria for stillinga.

Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er ute. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette grunngjevast i Jobbnorge. Du vil bli varsla om reservasjon ikkje blir tatt til følge.

Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:

– Vitnemål og attester

– CV

– Motivasjonsskriv (se under)

– Maksimalt fem fagfellevurderte arbeider

– Vitnemål og attestar, samla i ei fil

Som forsker knyttet til et stort forskningsprosjekt, vil du få samarbeide med en gruppe stipendiater og erfarne forskere. Du skal utføre et selvstendig arbeid som forsker, samtidig som alle forskerne i gruppen har en forpliktelse til måloppnåelse i det overordnede forskningsprosjektet. Det er viktig at de ulike delprosjektene passer godt inn i prosjektet som helhet.

Vi ber derfor alle søkerne om

– å lage et motivasjonsskriv (maks 1000 ord inkl. mellomrom) hvor du skriver hvorfor du søker forskerstillingen. Vi ber deg spesielt om å redegjøre for hvordan du forstår forskningsspørsmålene tilhørende arbeidspakke 2 i prosjektet «Avvergeplikt i møte med partnervold» og din motivasjon for å arbeide med dette temaet. Forskerstillingen tilhører arbeidspakke 2. Du finner en nærmere beskrivelse av arbeidspakkene vedlagt.

Om instituttet

Institutt for sosialfag er en del av Avdeling for samfunnsfag og historie. Institutt for sosialfag har ca.500 studenter. Instituttet tilbyr to bachelorutdanninger i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, med mer enn 300 studenter fordelte på tre studieår. Instituttet tilbyr ellers mastergradutdanning i helse- og sosialfag, med ca. 100 studenter. I samarbeid med Høgskolen i Molde driver Høgskulen i Volda ph.d.-programmet ‘Profesjonsutøving – vilkår og utvikling’. Ved HVO er ph.d.-programmet lagt til Institutt for sosialfag.

Kontakt

Du kan få nærmere informasjon ved å kontakte prosjektleder, professor Kjartan Leer-Salvesen, tlf. 41 65 98 05 [email protected] og dekan Randi Bergem, tlf.: 70 07 5211 [email protected] og instituttleiar Knut Hunnes tlf.: 70 075179 [email protected].

Om avdelinga

Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for ca. 1300 studenter, fordelt på tre institutter: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI).

Studiebygda Volda

Midt mellom fjord og fjell på spektakulære Sunnmøre finn du Høgskulen i Volda, med sine lange tradisjonar.

Les meir på www.hivolda.no

Om Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda er høgskulen for humaniora og samfunnsvitskap i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4500 studentar og 380 tilsette. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.

 

Søk på stillinga her.

 

Søknadsfrist 19. april 2022

 

Arbeidsgivar Høgskulen i Volda

Kommune Volda

Omfang Deltid

Varigheit Engasjement

Arbeidsstad Volda

 

Del stillingen

Selskap

Høgskulen i Volda

Lenke til firma

https://www.hivolda.no/

Kontaktinfo

  • Kjartan Leer-Salvesen
  • Tittel: Prosjektleder, professor
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: tlf. 41 65 98 05

Lokasjon

  • Volda

Søknadsfrist

April 19, 2022