Illustrerende bilde av Fredrikstad

 

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

 

Vi søker etatsjef for Etat tjenester til barn og familier

 

Fredrikstad kommune har opprettet en ny etat til tjenester til barn og familier. Vi søker deg som ønsker å delta i arbeidet med å lede og videreutvikle etatens tjenester.

Etat tjenester til barn og familier er organisert under Seksjon utdanning og oppvekst. Seksjonen har rundt 1770 årsverk og et årlig brutto budsjett på 2,1 milliarder kroner. Seksjon utdanning og oppvekst består fra 1. januar 2020 av tre etater; skoleetat, barnehageetat og etat tjenester til barn og familier.

Etat tjenester til barn og familier har omlag 220 årsverk og et brutto budsjett på rundt 350 millioner kroner. Etaten består av virksomhetene:

– barnevern, inkludert bosetting av enslige mindreårige flyktninger
– helsevern for barn og unge (helsestasjon, skolehelsetjeneste og vaksinasjon)
– pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
– forebyggende tjenester til barn, unge og familier.

Seksjon for utdanning og oppvekst ivaretar oppgaver av stor betydning for barn og unge i Fredrikstad, og deres foresatte og familier. Seksjonen arbeider målrettet for å utvikle barn og unges opplevelse av tillit, mestring, kompetanse og ferdigheter. Dette er avgjørende for deres muligheter, valg og mestringsstrategier, i eget liv og som bidragsyter i fellesskapet.

Et av hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel er: «Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og trivsel». Folkehelse og livsmestring er viktige tverrfaglige temaer i oppveksttjenestene og skal bidra til å gi barn og unge kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Dette skal realiseres ved å:

– sikre at barn og unge utvikler kompetanse og ferdigheter for å møte morgendagens samfunn.
– styrke foreldrenes mulighet til å gi barna en trygg og god oppvekst.
– sikre tidlig innsats på tvers av tjenestene.
– gi tett og langsiktig oppfølging til de med særlige utfordringer.

Vi søker deg som ønsker å delta i et spennende arbeid med å lede og videreutvikle etatens tjenester. Du må ha engasjement for tidlig og helhetlig innsats, tverrfaglig og samordnet samhandling, samarbeid med interne og eksterne aktører, og visjoner for utvikling av gode og virkningsfulle oppveksttjenester. Med på laget får du mange dyktige ledere og ansatte med bred kompetanse og erfaring.

Seksjonen ledes av direktør for utdanning og oppvekst, og du vil inngå i direktørens strategiske ledergruppe.

Vi kan tilby

– en utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
– arbeid innenfor et utviklingsrettet og verdibasert fagområde
– et godt arbeidsmiljø, med dyktige, engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp
– gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
– deltagelse i kommunens lederutvikling
– arbeidsplass sentralt i Fredrikstad

Hovedansvarsområder

Som etatssjef får du ansvar for faglig og økonomisk ledelse av etaten. Du skal også være en tydelig og synlig leder for dine ansatte, og har ansvar for å utvikle dyktige ledere og medarbeidere.

Øvrige ansvarsområder for din stilling:

– videreutvikle og samordne arbeidet i etatens virksomheter og bidra til forbedring, forenkling og utvikling
– etablere nødvendige arenaer for godt samspill og tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt
– bidra til at kommunens og seksjonens visjoner, mål og planer blir realisert
– bidra til å utvikle god intern og ekstern kommunikasjon
– bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder godt og nært samarbeid med nabokommuner, regionale myndigheter og samfunnet for øvrig
– være ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak
– ha ansvar for etatens totale drift

Kvalifikasjonskrav
I denne stillingen krever vi at du har:

– relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, innen organisasjon og ledelse, helse-/sosialfag, pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning innen oppvekstfeltet.
– ledererfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet
– kunnskap om offentlig forvaltning og politiske styringssystemer
– god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Vi ønsker deg som:

– har interesse for og engasjement i seksjonens fagområder og samfunnsoppdrag
– har interesse for og kunnskap om økonomistyring i en verdibasert organisasjon
– har lederutdanning
– har gode lederegenskaper og evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine
forventninger og tilbakemeldinger
– er analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenking og helhetlige, skjønnsmessige vurderinger
– har god gjennomføringsevne, og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar
– liker å dele kunnskap, inkludere og bidra til gode prosesser
– er utviklingsorientert, med evne til å forankre og drive fram endringer
– er strukturert, ryddig, nøyaktig, etterrettelig og kvalitetsbevisst
– har høy arbeidskapasitet.
– trives med og mestrer arbeid med korte tidsfrister, i tillegg til lengre og mer tidkrevende prosesser

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker at du i søknaden gir uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Lønnsopplysninger

Avlønning i stillingskode 9451, internkode 6210, lønnssats kr. 900.000 per år. Arbeidstakere tilsettes i
Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.
Prøvetiden er 6 måneder.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har etatsjef 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen
Hjem og trykk på Ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marit E. Johansen tlf. 69306167 eller [email protected]

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

 

Søknadsfrist  26.02.20

 

Vår ref7612
Merk søknad

Fakta

Selskap Fredrikstad kommune
Stilling Etatssjef
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Seksjon Utdanning og oppvekst – stab

 

Kontakter

Marianne Bekker, Kst. Kommunaldirektør for utdanning og oppvekst
[email protected]
Mobil  990 07 174

Del stillingen

Selskap

Fredrikstad kommune

Kontaktinfo

  • Marianne Bekker
  • Tittel: Kst. Kommunaldirektør for utdanning og oppvekst
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 990 07 174

Lokasjon

  • Fredrikstad

Søknadsfrist

Februar 26, 2020