Driftsingeniør 100 % fast st. ved Rambekk renseanlegg

 

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik kommune har store og interessante arbeidsoppgaver på vann- og avløpssektoren. Virksomhetsområdet VAR (vann, avløp, renovasjon) har ansvaret for drift av tre vannverk, ett avløpsrenseanlegg, et slambehandlingsanlegg, 300 km ledningsnett og påslipp til kommunalt nett fra næringsliv. Virksomhetsområdet er også forurensningsmyndighet innen bl.a. spredt avløp, akutt forurensning, grunnforurensning, forsøpling og lokal luftkvalitet. Kommunen har vedtatt ny hovedplan 2020-2031 for vannforsyning, avløp og vannmiljø med langsiktige planer for bl.a. fornyelse av VA-nettet. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være motor for vekst og utvikling i innlandet. Mer om VA i Gjøvik her: https://www.visbrosjyre.no/Gjovik_kommune_VA/WebView/.

Rambekk renseanlegg er én av fire avdelinger i VAR. Rambekk renseanlegg behandler avløpsvann og septik fra hele Gjøvik kommune og har ti ansatte. Anlegget tar også i mot og sluttbehandler slam fra renseanleggene i de fem nabokommunene Lillehammer, Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre land. I tillegg til renseanlegget og slambehandlingsanlegget drifter våre ansatte 50 avløpspumpestasjoner. Både den nye hovedplanen og ny utslippstillatelse stiller Rambekk renseanlegg overfor mange utfordringer knyttet til det ytre miljø, det grønne skiftet og arbeidsmiljø/HMS.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av utslippstillatelser
 • Prosess-forbedringer på renseanlegget og slambehandlingsanlegget. Kvalitetssikring og internkontroll
 • Deltagelse i prosjekter (rehab./nyanlegg) på slam, pumpestasjoner, rensing, lukt, enøk
 • Innkjøp, anskaffelser, serviceavtaler
 • HMS
 • Rapportering til Miljødirektoratet, Statsforvalteren, kommunen
 • Andre administrasjonsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør innen VA, prosess, maskin, eller tilsvarende. Tilegnet lang og relevant realkompetanse innen faget vil kunne oppveie for ønsket utdanningsnivå.
 • Erfaring fra drift av avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner
 • Manglende VA-erfaring kan evt. kompenseres med god teknisk innsikt og kunnskap om drift av prosessanlegg
 • Kompetanse på internkontroll
 • Gode kunnskaper med data til å håndtere driftsoppgaver
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God fremstillingsevne, muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid, velferds- og pensjonsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter

Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

 

Søk på stillingen her.

 

Referansenr: 22/3898

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 13.05.2022

 

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Rambekk renseanlegg

 

Kontaktpersoner

Asbjørn Tufto

tlf: 975 61 221

 

Hjemmeside:
/www.gjovik.kommune.no/

Gjøvik kommune Vann og avløp

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen «Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling». Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

 

Del stillingen

Selskap

Gjøvik kommune

Kontaktinfo

 • Asbjørn Tufto
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 975 61 221

Lokasjon

 • Gjøvik

Søknadsfrist

Mai 13, 2022