Møte mellom mennesker – foto Bo Mathisen

 

Diakon i 100% fast stilling ved Ilen og Sverresborg menigheter

 

Ilen, Kirkelig fellesråd i Trondheim

Ilen og Sverresborg er store menigheter med til sammen ca. 11.000 medlemmer. Menighetene har et mangfold av aktiviteter rettet mot både barn, ungdom, voksne og eldre, og stabene består av tre prester, kateket, to menighetspedagoger, to kantorer, to kirketjenere, ungdomsarbeidere og daglig leder i tillegg til diakonen.

Menighetene har et stort diakonalt arbeid som gjennomføres i samarbeid med diakoniutvalg og frivillige. Vi ønsker å være et raust felleskap hvor alle mennesker kan delta og være inkludert. Vi har en innarbeidet diakoniplan hvor diakonen har et hovedansvar og er svært sentral. Planen revideres med jevne mellomrom, og det er god anledning til å sette sitt personlige preg på den.
Det er utarbeidet en egen diakonal profil for

Trondheim med følgende fokusområder:

 • Sosial rettferdighet
 • Barn og unges oppvekstsvilkår
 • Kirke – helse
 • Frivillighet

Ilen (Ila på Trondheimsdialekt) og Sverresborg menigheter ligger på vestsiden av Nidelven og er nabomenigheter med et utstrakt samarbeid seg imellom. Stillingens innhold omfatter et nært samarbeid med de andre i staben, og nær dialog med menighetsrådene.

Det er tre kirkebygg i menighetene: Ilen kirke, Havstein kirke og Sverresborg kirkesenter. Diakonen vil få kontorplass både i Ilen menighetshus og i kirkesenteret på Sverresborg.

Vi trenger flere på laget, og søker deg som ønsker å jobbe som diakon i denne delen av byen. Vi tror at du har et stort hjerte for medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende aktiviteter.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene vil være:

 • ​Skape varierte og inkluderende møteplasser for mennesker i ulike livsfaser
 • ​Utvikle gode diakonale tilbud til beboere på institusjoner i nærområdet
 • ​Realisere og videreutvikle menighetens «Plan for diakoni» (se nettsiden)
 • Ha ansvar for sjelesorg og samtaler i samarbeid med prester
 • Ha ansvar for enkelte gudstjenester og andre arrangement i samarbeid med andre i staben
 • ​Oppføling og koordinering av frivillighet i samarbeid med prosjektleder, menighetsrådet og stab
 • Ha dialog med flere aktører i nærområde for samhandling mellom kirke og lokalsamfunn
 • Delta og bidra på «Forum for diakon» og byomfattende satsninger blant annet om sorgarbeid
 • ​Arbeidstid på ettermiddag/kveld og i helger må påberegnes.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
 • ​Andre med relevant 3-årig høyskoleutdanning innen helsefag, sosialfag, teologi eller pedagogikk oppfordres også til å søke
 • ​Erfaring fra diakonalt arbeid er en fordel
 • ​Godt kjent med å ha IT som arbeidsverktøy
 • ​God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Det kreves medlemskap i Den norske kirke.

Personlige egenskaper

 • Tar selvstendig initiativ og bistår med å fremme kirkens plass i lokalsamfunnet
 • Innehar g​ode samarbeids- og relasjonsbyggende evner, både med enkeltpersoner, grupper og samarbeidspartnere
 • ​Tar gjerne ledelse og evner å motivere andre
 • ​Trives med å arbeide både selvstendig og i team
 • ​Er strukturert, samtidig som du er fleksibel og kreativ
 • Trives med å rekruttere, inspirere og utvikle frivillige
 • ​Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger
 • ​Varierte arbeidsoppgaver og god innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Et variert og rikt gudstjenesteliv
 • ​Lønn i samsvar med avtaleverk for DnK
 • ​Offentlige forsikrings- og pensjonsordninger
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Kirkelovens § 29.

Det vises også til «Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner» fastsatt av Kirkemøtet 20. november 2004 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke. Dersom det blant søkerne ikke er grunnlag for tilsetting av diakon, kan personer med annen relevant utdanning tilsettes midlertidig som diakonimedarbeider under forutsetning av at den som ansettes, gjennomfører videreutdanning til diakon og gjennom det kvalifiserer seg til den utlyste stillingen.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 19.04.2024
Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Diakon i 100% fast stilling ved Ilen og Sverresborg menigheter
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4780286522

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Olav Granheim, Daglig leder Ilen og Sverresborg menigheter
Telefon:  +47 95304030

 

Adresse: Ilevollen 15, 7018 Trondheim

Gamle Oslovei 21
7020 Trondheim
Norge

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22 kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og serviceavdeling. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Fellesrådet har i dag 15 diakonistillinger rundt omkring i menighetene. Disse stillingene har en felles arena som benevnes diakoniforum.

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste»

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Olav Granheim
 • Tittel: Daglig leder Ilen og Sverresborg menigheter
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon:+47 953 04 030

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

April 19, 2024