No photo description available.

Plan, landbruk og teknisk

Byggjesakshandsamar, 100% fast stilling

 

Har du lyst å vere med i eit spanande og aktivt team på Plan, landbruk og teknisk i Gulen kommune? Me søkjer etter byggjesakshandsamar med fokus på god og effektiv sakshandsaming og god dialog med innbyggjarane. Stillinga er fast, med ynskje om oppstart 01.02.2024. Velkomen som søkjar til eit triveleg og godt arbeidsmiljø!

Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon om stillinga.

Bakteppe

Gulen kommune er i rask utvikling, og eining Plan, landbruk og teknisk spelar ei viktig rolle i samfunnsutviklinga. På eininga vil du jobbe i hjartet av samfunnsutviklinga i kommunen, både gjennom planlegging og ved å gi nødvendige løyver til realisering. Fagområda i eininga er byggjesak, kart og oppmåling, arealplanlegging, skog og landbruk, viltforvaltning, miljø, klima og forureining. Me er ti tilsette i eininga i dag. Me ynskjer ei eining kor alle tilsette får innsikt i heilskapen i samfunnsutviklinga og breid fagkompetanse innanfor fleire av fagområda. Eininga skal delta aktivt i å møte behova i eit samfunn i rask utvikling.

Arbeidsoppgåver

Handsaming av byggje- og delesøknadar etter plan- og bygningslova
Informasjon og rettleiing av kundar, her under tiltakshavar, utviklarar og utbyggjarar
Seksjonering
Handsaming av klagesaker
Tilsyn, oppfølging av ulovlege tiltak med meir
Politisk sakshandsaming
Oppgåver kan endre seg/kome til i høve utdanning, ynskjer og kommunen sitt behov

Kvalifikasjonar

Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, gjerne innan byggfag, arkitektur, juss eller eigedom
Relevant og lang arbeidserfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
Erfaring innanfor plan- og bygningsrett og kjennskap til offentleg forvaltning er ein fordel
God skriftleg og munnleg framstillingsevne
Sertifikat for bil

Personlege eigenskapar

Gode samarbeidsevner
Evner å raskt setje deg inn i nye problemstillingar og fagområde
Engasjert, strukturert og systematisk
Imøtekomande

Me tilbyr

Ein kjekk og hektisk arbeidskvardag i ein kommune i utvikling
Spanande og varierte arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg miljø
Her er gode vilkår for fagleg utvikling og moglegheit for styring av eigen arbeidskvardag
Moglegheit for heimekontorløysing
Gode forsikring- og pensjonsordningar
Hjelp til å skaffe bustad

Anna

Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkarjen høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

Om oss

Gulen kommune ligg vakkert til ved innløpet til Sognefjorden. Kommunen består av både fjell- og kystlandskap, med 1500 øyer, holmar og skjær, som innbyr til eit aktivt friluftsliv både på land og ved sjøen.

Kommunen har 2230 innbyggjarar, ledige barnehageplassar, og er eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. Sjå Gulen kommune for meir informasjon.

 

Spørsmål om stillinga

Kjell Reigstad

Konstituert einingsleiar Plan, landbruk og teknisk

97747964

[email protected]

Irene Søreide

Kommunalsjef Samfunn

95968240

[email protected]

 

Søk på stillinga her.

 

Søknadsfrist 14. januar 2024

 

Arbeidsgivar Gulen kommune

Kommune Gulen

Omfang Heiltid

Varigheit Fast

Arbeidsstad Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik

 

Del stillingen

Selskap

Gulen kommune

Kontaktinfo

  • Kjell Reigstad
  • Tittel: Konstituert einingsleiar Plan, landbruk og teknisk
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 977 47 964
  • Irene Søreide
  • Tittel: Kommunalsjef Samfunn
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 959 68 240

Lokasjon

  • Eivindvik

Søknadsfrist

Januar 14, 2024