Hjartet_banner

Anleggsrøyrleggar/fagarbeidar

 

 

Vi har 2 ledige stillingar som anleggsrøyrleggar/fagarbeidar i avdeling kommunalteknikk med hovudoppgåver innanfor vatn og avløp.

Teknisk drift og eigedom er eit tenesteområde organisert med med ansvar for kommunal bygningsmasse, reinhald og tenesteyting innanfor park og kyrkjegard, veg, vatn og avløp. Avdeling kommunalteknikk har ansvar for tenesteyting innanfor park og kyrkjegard, kommunale vegar, vatn og avløp.

Vi har fokus på eit godt arbeidsmiljø som skal gi oss betre og meir effektiv tenesteproduksjon. Ørsta kommune er inne i ei aktiv utvikling, med mange oppgåver som må løysast i åra som kjem.

 

Søknadsfrist: 03.04.2024
Arbeidsgivar: Ørsta kommune
Stad: Ørsta
Stillingstittel: Anleggrøyrleggar/Fagarbeidar
Stillingar: 2
Heiltid/Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4771439644

 

Arbeidsoppgåver

 • Anleggsarbeid på leidningsnett for vatn og avløp, både større og mindre jobbar
 • Utbetring av vasslekkasjer og anna hastearbeid på ledningsnett må påreknast
 • Søkjar må rekne med å kunne bli sett til andre kommunaltekniske oppgåver
 • Vaktordning for kommunal snøbrøyting er ein del av stillinga, enten fast på rode eller som vikar/reserve
 • Det kan bli aktuelt å tilby rett kandidat deltaking i Ørsta brann og redning

 

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer ein person med relevant erfaring på bygging av leidningsnett for vatn og avløp, samt oppbygging av veg
 • Fagbrev som anleggsrøyrleggar er ønskjeleg, men også anna relevant erfaring vert vurdert
 • Krav om førarkort klasse B. Ønskjeleg med førarkort klasse BE og/eller C.
 • Ønskjeleg med godkjend maskinførarbevis M2/M4
 • Ønskjeleg at søkjar har ADK-kurs
 • Søkjar må være villig til å ta dei kurs som arbeidsgjevar fortløpande finn naudsynt for stillinga
 • Gode kommunikasjonsevner med god munnleg/skriftleg framstilling
 • Kommunen nyttar nynorsk i all skriftleg kommunikasjon

 

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner og positive haldningar
 • Strukturert og fleksibel i høve arbeidsoppgåver
 • Sjølvstendig og løysingsorientert

 

Vi tilbyr

Eit godt arbeidsmiljø med gode vilkår for fleksibilitet og utvikling med formål å gi ei betre og meir effektiv teneste
Gode pensjons- og forsikringsordningar for tilsette i KLP
Fleksibel arbeidstid

Stillinga vert plassert i kap. 4 i HTA ut i frå formell kompetanse. Stillingskode og lønsplassering vert fastsett etter kvalifikasjon og avtale ved tilsetting.
For faste stillingar er det 6 mnd. prøvetid.

Søkjarane vert vurdert ut i frå ei samla vurdering av formelle kvalifikasjonar og røynsle frå tidlegare arbeid.
Personlege eigenskapar vert vektlagde.
Referansar vert nytta og aktuelle kandidatar kan verte kalla inn til intervju.

 

Dokumentasjon

Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming.
Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetting av ansiennitet og rett løn.
Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta opp som vedlegg til søknaden din. Tilsetting i samsvar med gjeldande forskrift, lov og avtaleverk

 

Om offentleg søkjarliste:

I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om dette. Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve prinsippet om meirinnsyn på vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga.

 

Dalevegen 6, 6153 Ørsta, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Ulf Kristian Rognstad
Tenesteleiar teknisk, drift og eigedom
 Telefon:951 55275
E-post:[email protected]

Malvin Fremmerlid
Avd.leiar kommunalteknikk
 Telefon:95115737
[email protected]

 

Ørsta kommune er med om lag 11 000 innbyggjarar ei av dei største kommunane i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Flyplassen har fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.

Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar:

Tillit – gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd
Energi – gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede
Løysingsvilje – gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver

Utvikling – gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap

Del stillingen

Selskap

Ørsta kommune

Kontaktinfo

 • Ulf Kristian Rognstad
 • Tittel: Tenesteleiar teknisk, drift og eigedom
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 951 55275
 • Malvin Fremmerlid
 • Tittel: Avd.leiar kommunalteknikk
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 95115737

Lokasjon

 • Ørsta

Søknadsfrist

April 3, 2024